Forslag til forskrifter er lagt ut til høring i tidsrommet 28. juni til 9.august 2019.  

 

Sak 72/19 -  GEBYRFORSKRIFT VANN OG AVLØP (VA) FOR NYE HAMARØY

Melding om politisk vedtak - Gebyrforskrift VANN OG AVLØP (VA) for nye Hamarøy

Ny forskrift 2020 Nye Hamarøy vann_avlop

Gebyrforskrift VANN OG AVLØP (VA) for nye Hamarøy

Tekniske bestemmelser

Kommentarer til bestemmelser i VA GEBYR FORSKRIFT

Administrative bestemmelser


 
Sak 73/19 - KOMMUNAL FORSKRIFT FOR SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER -NYE HAMARØY

Melding om politisk vedtak - FORSKRIFT FOR SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER for nye Hamarøy
Forskrift slam

 

Forslag til forskrifter finnes også i papirformat på rådhuset, Oppeid.
 

Høringsuttalelser sendes til:
Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller postmottak@hamaroy.kommune.no 
 

Høringsfrist: 9. august 2019