I søknadens forord står følgende:

"Å bygge nye Hamarøy kommune er krevende, men også spennende. Arbeidsmengden i prosjektene er betydelig mer omfattende og kompleks enn det som var vurdert på forhånd, mange av prosjektene er derfor underfinansiert. I tillegg er det mer komplisert og arbeidskrevende å dele en kommune mot å slå sammen hele kommuner. Av andre årsaker som gjør prosessen utfordrende og arbeidskrevende er at nye Hamarøy kommune blir eneste språkforvaltningskommune for lulesamisk språk, samt videreføring og oppfølging av Tysfjordsaken - prosjekt Jásska som vil kreve betydelige ekstra ressurser i årene fremover. Med bakgrunn i ovennevnte tillater vi oss å søke om et ekstra økonomisk tilskudd på henholdsvis 7,5. mill. til investering og 11 mill. til drift. Søknad sendes via Fylkesmannen i Nordland (Prosjektleder Robert Isaksen) for påtegning og deretter videresendes den til Kommunal- og moderniserings departementet."

Hele søknaden finner du her.