Tilstede under opplæringen var kommunestyrerepresentanter, samt noen vara, leder av kontrollutvalget, tillitsvalgte, rådmann og ledere i administrasjonen. Opplæringa ble gjennomført i regi av Kommunesektorens organisasjon (KS), med innspill fra både Sametinget, Jasska-prosjektet, kommunens administrasjon og ikke minst deltakerne selv.

Temaene var blant annet innføring av ny kommunelov, gjennomgang av demokratiundersøkelsen, økonomi, planer og årshjul, generelle utfordringer, samt holdinger og ansvar som kommunestyrerepresentant.

Til slutt ble det laget innspill til den nye kommuneplanens samfunnsdel i form av visjoner på status i kommunen når valgperioden er over.