Innbyggere og folkevalgte blir bedt om å angi på en skala fra 1 til 4 i hvilken grad de synes 14 ulike påstander om lokaldemokratiet i kommunen passer godt eller dårlig som beskrivelse på deres egen kommune. I tillegg har de folkevalgte vurdert 29 påstander om rollen som folkevalgt. Innbyggerne ble også bedt om å vurdere seks påstander om samiske spørsmål.

Data fra undersøkelsen er omfattende og kan være utfordrende å tolke. Nedenfor gjengis det som anses som de viktigste svarene, nemlig gjennomsnittsskåren for de 14 påstandene som både innbyggere og folkevalgte vurderte. Disse svarene er sammenliknet med gjennomsnittsskåren for de øvrige 77 kommunene (landsgjennomsnittet) som har gjennomført KS’ Lokaldemokratiundersøkelse. Generelt sett gir både innbyggere og folkevalgte i nye Hamarøy egen kommune noe lavere score en landsgjennomsnittet.

En fullstendig presentasjon av demokratiundersøkelsen, slik den ble levert fra Kommunenes Sentralforbund (KS) som er ansvarlig for gjennomføringen, finner du i egen link nederst på siden.

Tabell: Gjennomsnittsskåre for de ulike påstandene for innbyggere og folkevalgte. De som har svar «vet ikke» er tatt ut.

Skalaverdi 1 indikerer at påstanden passer svært dårlig, 2 nokså dårlig, 3 nokså godt og 4 svært godt. En gjennomsnittskåre vil være på 2,5.  Det betyr at alt som er under 2,5 kan regnes som mer dårlig enn godt, men alt som er over 2,5 kan regnes som mer godt enn dårlig. De som har svar «vet ikke» er tatt ut.

 

Innbyggere

Nye Hamarøy

Innbyggere

Resten av landet

Folkevalgte

Nye Hamarøy

Folkevalgte Resten av landet

Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen

2,2

2,4

2,9

3,1

Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel

2,5

2,8

3,1

3,4

De som har gode personlige forbindelser i kommune, får lettere ivaretatt sine interesser

2,2

2,1

2,1

2,4

Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken

2,5

2,7

2,3

3,0

Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hvordan kommunens inntekter brukes

2,0

2,3

2,1

2,8

Stort sett vet innbyggerne nok om forholdene her i kommunen til å bruke stemmeseddelen sin på en fornuftig måte i kommunevalget

2,7

2,8

2,9

3,0

Her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem

2,3

2,5

2,8

3,1

Her i kommunen involverer politikerne innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer

2,2

2,4

2,7

3,0

Kommuneadministrasjonen gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne

2,4

2,6

2,7

3,1

Jeg er i det store og hele godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud til innbyggerne

2,5

2,9

2,6

3,3

I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte

2,0

2,5

2,1

3,2

Jeg er i det store og hele fornøyd med måten kommunen takler de utfordringene som dette lokalsamfunnet står overfor

2,2

2,6

2,4

3,1

Denne kommunen utvikler og fornyer seg hele tiden i måten den løser oppgaver på

2,1

2,4

2,2

3,0

Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet

2,5

2,6

2,3

2,6

 

Hele undersøkelsen kan du se her.

Webportal med alle data fra lokaldemokratiundersøkelsen.
Portalen gir en mer forståelig grafikk av dataene og flere muligheter for analyse, som for eksempel sammenligning kun med andre kommuner som er definert som små.